Side, Antalya, Turkey   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI |   SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ |   ERİŞİLEBİLİRLİK |   TARİHÇE |   ANKET |      TR EN DE RU
ANASAYFA ODALARIMIZ ETKİNLİKLER YEMEKLERİMİZ SPA GALERİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

   OSMANBEY KUYUMCULUK TURİZM TİCARET İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hakkında büyük özen göstermekteyiz. 
Bu özenle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her 
türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, 
saklanmasına azami önem vermekteyiz. Bu sorumluluk bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” 
sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde 
işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından 
sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak farklılık arz edebilmekle beraber; kasalarımız, 
çağrı merkezimiz, http://www.sideaquamarin.com dahil tüm kurumsal internet sitelerimiz veya e-posta, SMS veya diğer yollarla 
ya da iş başvuruları sırasında, iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında ve/veya çalışma süresi içerisinde tarafımıza 
ilettiğiniz bilgiler, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla veya kurumsal internet sitelerimizi 
ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan 
teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak çeşitli yöntemlerle 
toplanabilecektir.

Açıklandığı şekilde toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak 
için gerekli çalışmaların yapılması;beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi 
ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin 
belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz 
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve 
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması 
ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, Şirket yetkililerine, 
hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişi ve kurumlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Bilgilendirme
Metni’nde aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından 
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada 
herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen 
haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.sideaquamarin.com adresindeki formu 
doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Side, Manavgat / ANTALYA adresine kimliğinizi tespit edici 
belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu 
@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


OSMANBEY KUYUMCULUK TURİZM TİCARET İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ              Side, Antalya, Turkey
 (0242) 763 01 10
 info@sideaquamarin.com